Salgs- og leveringsbetingelser

Indledning

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for ethvert salg foretaget af Better Solar Nordic, med mindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem parterne.

Tilbud/ordrebekræftelse

Når tilbud er accepteret af køber, fremsender Better Solar Nordic en skriftlig ordrebekræftelse. Køber skal påse, om ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med tilbuddet. Er dette ikke tilfældet, skal køber straks reklamere over for Better Solar Nordic. Tilbud fra Better Solar Nordic bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Better Solar Nordic i hænde senest anførte gyldighed fra tilbuddets datering.

Ydelsen

Better Solar Nordic ydelse fremgår af tilbud/ordrebekræftelsen.

Levering og installation

Better Solar Nordic leverer, installerer og idriftsætter inden for normal arbejdstid udstyret med tilhørende ledningsanlæg og ekstraudstyr i det omfang det er aftalt.
Udstyret placeres efter aftale mellem køber og Better Solar Nordic.
Indretning af lokale inkl. tekniske installationer som el- og jordforbindelse sker ved købers foranstaltning og for dennes regning, hvis ikke andet er aftalt.Lokalet skal opfylde de tekniske specifikationskrav, som er angivet af Better Solar Nordic.
Dette arbejde kan udføres af Better Solar Nordic efter nærmere aftale.

Pris

Den anførte pris er ekskl. Moms medmindre andet fremgår af tilbud/aftale. Udskydes leveringstidspunktet på købers foranledning, forbeholder Better Solar Nordic sig ret til at regulere den aftalte pris.

Betalingsbetingelser

Såfremt intet andet er aftalt gælder nedenstående betalingsbetingelser.
Better Solar Nordic er berettiget til at fremsende á conto begæring for allerede udført arbejde. Betaling af á conto begæring skal ske inden 10 dage efter begæringens datering.

Der skal tillige ydes betaling for sådanne forarbejdede materialer mv., som ikke er leveret til køber, men som er indkøbt af Better Solar Nordic, ubehæftede og afmærkede som købers.

Betaling skal ske i henhold til anførte på tilbud/ordrebekræftelse. Efter forfaldsdato forrentes Better Solar Nordic tilgodehavende i overensstemmelse med renteloven.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det leverede udstyr med tilhørende installationer overgår først til køber, når dette er fuldt betalt. Inden da kan køber ikke sælge, pantsætte, udleje eller på lignende måde disponere over udstyret.
Køber bærer fra leveringstispunktet risikoen for enhver beskadigelse af det leverede udstyr.

Misligholdelse

Betales fremsendte fakturaer ikke rettidigt, er Better Solar Nordic berettiget til i overensstemmelse med reglerne i lov om køb på kredit at forlange fordringen indfriet straks, og i modsat fald via Fogedretten at tilbagetage det leverede og installerede udstyr.

Leveringstid

Leveringstidspunktet aftales nærmere mellem køber og Better Solar Nordic.
Den opgivne leveringstil forudsætter, at lokale/lokation til opstilling af det bestilte udstyr er tilgængelig fra det aftalte tidspunkt, og at arbejdet kan udføres uhindret.

Leveringstidspunktet kan fraviges af Better Solar Nordic, hvis dette skyldes forhold som Better Solar Nordic ikke selv er herre over. Herunder forsinkelse fra leverandør, ændring i ordre foranlediget af køber, strejke/lockout eller andre forhold der må henregnes under Force Majeure.

Et års afhjælpningsperiode

Sælger afhjælper i et år efter endelig installation eventuelle mangler ved det leverede – software dog kun 3 måneder. Better Solar Nordic foretager reparation eller omlevering efter eget valg.

Better Solar Nordic forpligtelse ved afhjælpning af mangler er betinget af, at køberen beviser at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af Better Solar Nordic eventuelle afgivne forskrifter.
Mangelansvar er ikke omfattet af service. Køber kan oprettet service kontrakt hos Better Solar Nordic.

Ansvarsbegrænsning

Better Solar Nordic er i intet tilfælde ansvarlig for købers indirekte skader og tab såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller lignende tab.
Better Solar Nordic er i intet tilfælde ansvarlig over forbrug og afgifter eller andre omkostninger der opkræves af tredje part.
Better Solar Nordic ansvar kan aldrig overstige Kr. 100.000,- pr. skadebegivenhed.

Reklamation og undersøgelsespligt

Det påhviler køber at foretage en grundig undersøgelse af udstyrets funktionsdygtighed umiddelbart efter levering og installering. Køber skal omgående reklamere over eventuelle mangler, der konstateres efter en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne eller burde konstateres herved. Det samme gælder, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler.

Garanti

Der ydes 12 måneders fuld garanti fra idriftsættelsesdato mod defekter i hardware, men ekskl. arbejdsløn.
Brugt udstyr sælges som beset. Udstyret skal være funktionsdygtigt på leveringstidspunktet. Reparation af udstyr, der er købt brugt, udføres efter regning såfremt der kan skaffes reservedele.